วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนนางสาวปนัดดา สุคันธเมศ

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช       ตารางสอน ภาคเรียนที่  1   ปีการศึกษา 2555
ครูปนัดดา  สุคันธเมศ(นักศึกษาวิชาชีพครู)      กลุ่มสาระ คณิตศาสร์                         รวม          12          คาบ

วัน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
08.10-09.00
09.00-09.50
10.00-10.50
10.50-11.40
11.40-12.30
12.30-13.20
13.20-14.10
14.10-15.00
15.00-15.50
15.50-16.40
จันทร์23101
3/5
355

22101
2/7
367

อังคาร


22101
2/6
366

22101
2/7
367
22101
2/9
344.
พุธ

22101
2/6
366
22101
2/9
344

23101
3/5
355

พฤหัสบดี
22101
2/6
366

ศุกร์


22101
2/7
367
22101
2/9
344
23101
3/5
355

เกี่ยวกับตารางสอน

ตารางสอนอย่างเป็นทางการจะเริ่มวันที่ 5 มิถุนายน 2555