วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 5

19 พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 207 เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน
20  พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 209 และ 206   เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้อยู่ในรูปเศษส่วน
21  พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 209 และ 207  เรื่อง รากที่สอง
สอน ม.305 เรื่อง การทดลองสุ่ม
22   พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 206  เรื่อง รากที่สอง
สอน ม. 209  โจทย์เพิ่มเติมในการหารากที่สองและให้นักเรียนสอบท่องสมบัติของรากที่สองโดยมีกติกาว่าจะต้องมาสอบท่องในเวลาว่างเท่านั้น ไม่มีการสอบในคาบเรียน ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์
23   พฤศจิกายน 2555
สอน ม. 206 และ 207  โจทย์เพิ่มเติมในการหารากที่สองและให้นักเรียนสอบท่องสมบัติของรากที่สองโดยมีกติกาว่าจะต้องมาสอบท่องในเวลาว่างเท่านั้น ไม่มีการสอบในคาบเรียน ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 4

 12 พฤศจิกายน 2555
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 207 นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด
 13  พฤศจิกายน 2555
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 209  นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 93  ของนักเรียนทั้งหมด
สอบท้ายบท เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ห้อง 206  นักเรียนสอบผ่านร้อยละ 65   ของนักเรียนทั้งหมด
สอน ม.305 เรื่อง อสมการกรณีที่โจทย์เป็นเศษส่วน
14  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.209 และ 207  เรื่อง จำนวนจริงและส่วนประกอบของจำนวนจริง
สอน ม.305 เรื่อง อสมการกรณีที่โจทย์เป็นทศนิยม
15  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.206  เรื่อง จำนวนจริงและส่วนประกอบของจำนวนจริง
สอน ม.209 เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
16  พฤศจิกายน 2555
สอน ม.206 และ 207   เรื่อง การเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วน
สอน ม.305 เรื่อง การแก้อสมการกรณีที่เป็นโจทย์ปัญหา

ผลการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 3

5 พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207 เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ ม.3
6  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.209 และ 206  เรื่องบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส นักเรียนคุยกันในห้องเรียนจึงใช้วิธีการที่ให้นำมือที่ไม่ได้เขียนปิดปากได้ยินเสียงมาจากทางไหนบริเวณนั้นจะโดนทำโทษทั้งหมด
7  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207 209 และ ม. 305
8  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.209 และ 206  เรื่อง โจทย์เพิ่มเติมในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส
9  พฤศจิกายน 2555
เข้าสอน ม.207  เรื่อง โจทย์เพิ่มเติมในเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2

29 ตุลาคม 2555
กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึก
30 ตุลาคม 2555
กิจกรรม  เข้าสอน ม.206  และ 209 เรื่อง  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  นักเรียนบางคนไม่ฟังจึงใช้วิธีการเรียกตอบเพื่อเรียกความสนใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น
เข้าสอน ม.305 เรื่อง อสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
31  ตุลาคม 2555
กิจกรรม   เข้าสอน ม.209 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
                  เข้าสอน  ม.305 เรื่อง คำตอบของอสมการ  นักเรียนบางคนไม่เข้าใจเนื่องจากขาดเรียนจึงเรียกให้มาเรียนเป็นรายบุคคล
1 พฤศจิกายน 2555
กิจกกรม  เข้าสอน ม.206 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
                  เข้าสอน   ม.209 และ  ม.207  เรื่องตัวอย่างการประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

2  พฤศจิกายน 2555
 กิจกกรม  เข้าสอน ม.206   เรื่องตัวอย่างการประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
                   เข้าสอน ม.207   เรื่องตัวอย่างการประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสต่อ
                   เข้าสอน ม.305  เรื่อง โจทย์การบวกจำนวนบวกและจำนวนลบของอสมการ นักเรียนเข้าใจได้ดี

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาคเรียนที่ 2/2555 สัปดาห์ที่ 1

24 ตุลาคม 2555
กิจกรรม   แจกแบบรายงานประจำตัวนักเรียนห้อง 610 และปฐมนิเทศนักเรียน 209
25  ตุลาคม 2555
กิจกรรม  เข้าสอนนักเรียนห้อง 206 207 และ 209 ตกลงเกี่ยวกับการใช้สมุดและชี้แจงแบประเมินผล
ปัญหาและการแก้ไข  นักเรียนบางคนอ้างว่าไม่มีสมุดจึงอาศัยการโหวตของนักเรียนทั้งห้อง
26  ตุลาคม 2555
กิจกกรม  ไปเซ็นสัญญาเงินกู้