วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2

29 ตุลาคม 2555
กิจกรรม  สัมมนาก่อนฝึก
30 ตุลาคม 2555
กิจกรรม  เข้าสอน ม.206  และ 209 เรื่อง  สมบัติของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  นักเรียนบางคนไม่ฟังจึงใช้วิธีการเรียกตอบเพื่อเรียกความสนใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนสนใจเรียนมากขึ้น
เข้าสอน ม.305 เรื่อง อสมการและอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
31  ตุลาคม 2555
กิจกรรม   เข้าสอน ม.209 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
                  เข้าสอน  ม.305 เรื่อง คำตอบของอสมการ  นักเรียนบางคนไม่เข้าใจเนื่องจากขาดเรียนจึงเรียกให้มาเรียนเป็นรายบุคคล
1 พฤศจิกายน 2555
กิจกกรม  เข้าสอน ม.206 เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
                  เข้าสอน   ม.209 และ  ม.207  เรื่องตัวอย่างการประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

2  พฤศจิกายน 2555
 กิจกกรม  เข้าสอน ม.206   เรื่องตัวอย่างการประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
                   เข้าสอน ม.207   เรื่องตัวอย่างการประยุกต์ทฤษฎีบทพีทาโกรัสต่อ
                   เข้าสอน ม.305  เรื่อง โจทย์การบวกจำนวนบวกและจำนวนลบของอสมการ นักเรียนเข้าใจได้ดี

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ภาคเรียนที่ 2/2555 สัปดาห์ที่ 1

24 ตุลาคม 2555
กิจกรรม   แจกแบบรายงานประจำตัวนักเรียนห้อง 610 และปฐมนิเทศนักเรียน 209
25  ตุลาคม 2555
กิจกรรม  เข้าสอนนักเรียนห้อง 206 207 และ 209 ตกลงเกี่ยวกับการใช้สมุดและชี้แจงแบประเมินผล
ปัญหาและการแก้ไข  นักเรียนบางคนอ้างว่าไม่มีสมุดจึงอาศัยการโหวตของนักเรียนทั้งห้อง
26  ตุลาคม 2555
กิจกกรม  ไปเซ็นสัญญาเงินกู้