วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชาสัมพันธ์ค่ายคณิตคาบปกครองนักเรียน ม.1

ในคาบที่ 10 ซึ่งเป็นคาบปกครองได้ประชาสัมพันธ์ถึงการจัดค่ายคณิตศาสตร์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2555

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันไหว้ครู2

พวงมาลัยที่นักเรียนให้

ท่านประธานและรองทั้งสองท่านวันไหว้ครู
รู้สึกถึงความเป็นครูเมื่อได้รับมาลัยดอกมะลิจากนักเรียนรู้สึกตื้นตันใจมากได้รู้ถึงความเป็นครูที่แท้จริง และในวันนี้ในฐานะนักศึกษาฝึกสอนเป็นตัวแทนในการถือพานไหว้ครูระลึกถึงพระคุณคุณครู

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ลิงก์กิจกรรมไหว้ครู

http://pahon-kn.blogspot.com/2012/06/blog-post_14.html#links

ซ้อมไหว้ครู

วันนี้ทางโรงเรียนใช้คาบพิเศษสี่เพื่อให้นักเรียนตัวแทนไหว้ครูมาซ้อมในการไหวครูส่วนนักเรียนที่เหลือช่วยกันทำพานดอกไม้และพานธูปเทียน และตัวแทนนักศึกษาฝึกสอนอีกสองคน
คือ นางสาวปนัดดา สุคันธเมศ และนายกวี หนูศรีคง ได้รับเลือกเป็นตัวแทนผู้ถือพาน

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประชุมครูที่ปรึกษา

วันที่ 6 มิ.ย.55 ประชุมครูที่ปรึกษาในวาระการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในวันเสาร์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 55 ,พิธีไหว้ครู วันที่ 16 มิถุนายน 55 ,การเข้าแถวในตอนเช้า เวรประจำวันรับนักเรียน

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่ 1และ 2


ผลการปฏิบัติงานสัปดาห์ที่  1และ 2
                เตรียมตัวสอน  เตรียมแผนการสอน     เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.  6/10  ร่วมกับอาจารย์วิจิตรา  อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ซึ่งเป็นคุณครูพี่เลี้ยง รับผิดชอบการสอนทั้งหมดสองระดับชั้น คือ ม.206 ,207,209 และ 305 และในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายนเข้าร่วมงาน ร่มจันท์กัลยาณี  และในวันนี้ทางโรงเรียนนัดพบนักศึกษาฝึกสอนทุกคน พูดคุยในเรื่องการอยู่ร่วมกัน ความสามัคคีในหมู่คณะ โดยพบกับรองทั้ง 4 ท่านงานด้านการวัดผล งานฝายบริหารทั่วไป งานงบประมาณ งานวิชาการ เพื่อที่จะได้ทราบถึงระบบงานในโรงเรียน

งานร่มจันทร์